Felhasználónév:


E-mail cím:


E-mail cím újra:


Jelszó:


Jelszó újra:Nem:


Születési dátum:
év    hónap    nap

Régió:

Írja be a képen látható szöveget

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen "Felhasználási feltételek" a www.iwfw.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.iwfw.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.
Ez a honlap a CTK Kft. - elérhetősége: info@iwfw.hu, a továbbiakban "iwfw.hu" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A iwfw.hu-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

2. Érintett felek
Szolgáltató: CTK Kft., elérhetőség: info@iwfw.hu
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során tag. Felhasználó csak természetes személy lehet. A regisztráció időpontjában betöltötte a 18. életévét. Nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása. A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A iwfw.hu fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával azaz a iwfw.hu-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.

A Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti, korlátozhatja vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az adatait, beleértve hozzászólásait,
naplóbejegyzéseit, levelezését, fényképeit.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az e-mail cím. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött bárminemű tartalmat Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül reklám céljára felhasználhatja.

4. Jelszó-használat, biztonság
A felhasználó jelszava legalább öt karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, erős jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
- Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
- Ha a jelszó öt karakternél hosszabb,
- Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a jelszó emlékeztető használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

5. A regisztráció törlése
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

6. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

7. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

8. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.iwfw.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

9. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

10. Hírlevél és reklám e-mail
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

11. Tartalom
A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

12. Jogsértő tartalom megszüntetése
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.
A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).
A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

13. Regisztráció törlése az üzemeltető által
Ha a felhasználó több, mint 60 napig nem lép be az oldalra, akkor - értesítés után - a regisztráció törlésre kerülhet.

14. Tilos minden emberi testrésszel (vagy azzal kapcsolatos) való kereskedelem, illetve szolgáltatás kínálat!

15. Chat szabályok:

a) Az oldalon a magyar a hivatalos nyelv, ezért csak a magyar nyelvet használhatod!
b) Tilos a másokat zavaró írásmód!
(Flood, csupa nagybetű, indok nélkül más betűstílus, 3-nál több szmájli, annak halmozása, mondanivaló nélküli hozzászólások.)
c) Tilos a politikai, vallási, faji véleménynyilvánítás! (megszegése azonnali kitiltással jár)
d) Tilos a trágár, agresszív, más embereket sértő magatartás!
e) Tilos a felnőtt tartalmú (18+) oldal, film, zene vagy kép linkelése!
f) Tilos a moderátor, adminisztrátor kéréseinek, felszólításainak figyelmen kívül hagyása!
g) Tilos a STAFF tagok sürgetése!
h) Tilos az engedély nélküli hirdetés, reklámozás, fragvadász játék linkelés!
i) Tilos a más felhasználók zaklatása, rang kéregetése!
j) Tilos a Staff tagok döntéseinek felül bírálása!
k) A Staff elnémítással (a chatfalról való letiltással büntet, akár felszólítás nélkül is) ha indokoltnak látja!
l) A szabályok megszegése súlyosságuknak megfelelően jogmegvonással, figyelmeztetéssel vagy kitiltással, akár az oldalról való magyarázat nélküli, azonnali törléssel járhat! Ezt minden esetben a staff tagok joga eldönteni, indokolni nem kötelesek!
m) Tilos a moderátorok, adminisztrátorok számon kérése!

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.

 

 


A regisztrációs gomb megnyomásával kijelented, hogy elolvastad és elfogadod a felhasználási feltételeket!